Thứ 407262017

LAST_UPDATE07:04:11 AM

Lịch làm việc tuần của phòng Tổ chức (từ ngày 09/05/2016 - 15/05/2016))

 

Thứ B Khoa Tiền Thuấn Toàn Hải Cường Sơn Dùng

Hai 

02/02/2015

S x   x x
C   x  x x
T x     x       x  

Ba

03/02/2015

S x   x    x 
C   x x x
T     x       x  

04/02/2015

S x x   x
C x  x x x
T       x       

Năm

05/02/2015

S x x    x x x  x 
C   x x  x  x x x  x
T       x      x x   

Sáu

06/02/2015

S x x  x    x x x x x
C   x x  x x x x x x
T x     x      

Bảy

07/02/2015

S x x  x    x x x  x x
C   x x x x x x x x
T x     x
  x x  

CN

08/02/2015

S           x x  
C           x  
T