Thứ 407262017

LAST_UPDATE07:04:11 AM

Nhân sự phòng tổ chức

Bà: Phan Thị Thanh Tiền - Chức vụ: Trưởng Phòng

- Phụ trách chung
- Công tác cơ sở vật chất
- Công tác nhân sự
- Công tác đời sống
- Công tác đối nội, đối ngoại
- Công tác văn hóa, xã hội

Ông: Phan Thị Hoá - Chức vụ: Phụ trách hoạt động công đoàn kiêm thư ký
 

-  Phụ trách các hoạt động về công đoàn:

- Giám sát việc thực hiện nội quy của toàn thể CBNV tại 2 cơ sở.

- Quản lý phần mềm chấm công, thực hiện chấm công hàng ngày, tổng hợp xếp loại lương hàng tháng.

- Thực hiện công tác hành chính (quản lý văn thư lưu trữ đi và đến; soạn thảo văn bản của trường).

- Tiếp nhận và phân loại đơn, thư trình BGH và trưởng phòng phê duyệt cho các đơn vị giải quyết.

- Thực hiện các công việc của Ban giám hiệu - Phòng TCHCQT

Ông: Trần Hữu Thọ - Chức vụ: Bộ phận quản lý CSVC và CNTT
 

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ  CSVC của trường.

- Lập kế hoạch theo dõi, đề xuất mua sắm và sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của các phòng học; đảm bảo tốt hệ thống cơ sở vật chất và thiết bị tại các phòng, khoa chuyên môn.

- Kỹ thuật viên sửa chữa hệ thống máy tính, điện, nước, điện thoại..

- Thực hiện các công việc của Ban giám hiệu - Phòng TCHCQT

Ông: Dương Quốc Cường - Chức vụ: Bộ phận quản lý CSVC và CNTT
 

- Quản lý mạng, máy tính.
- Phụ trách sửa chữa thiết bị toàn trường
- Thực hiện các công việc của Ban giám hiệu - Phòng TCHCQ