Thứ 407262017

LAST_UPDATE07:04:11 AM

Phụ cấp ưu đãi

TĂNG PHỤ CẤP

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

- Tất cả cán bộ, nhân viên có thời gian công tác từ 6 tháng trở lên;

- Chấp hành tốt Nội quy, Quy chế cơ quan;

- Hiệu quả công việc cao;

- Nhiệt tình trong công tác;

- Năng động, sáng tạo trong công tác;

- Sẳn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;

- Thủ trưởng đơn vị phải có đề xuất gửi xuống phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị tổng hợp.

 

II. TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ:

- Theo dõi, giám sát tình hình thực hiện Nội quy, quy chế cơ quan;

- Theo dõi và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên;

- Hàng tuần họp giao ban có tiến hành đánh giá nhân viên theo quy định;

 

III. PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ:

- Tổng hợp đề xuất của các đơn vị;

- Tiến hành tham mưu trực tiếp về mức phụ cấp đối với từng cá nhân;

- Tham mưu ban hành Quyết định theo quy định;

- Thông báo việc được tăng phụ cấp cho nhân viên biết để cố gắng trong công tác.