Chủ nhật09242017

LAST_UPDATE07:04:11 AM

Thử việc cán bộ, nhân viên

A. MỤC ĐÍCH:


- Thống nhất trình tự thực hiện nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực cho Nhà trường, tránh xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện và đảm bảo mọi công việc được thực hiện công khai, đúng theo qui định của Nhà nước và đúng Kế hoạch của trường.
- Tuyển dụng – thử việc lao động đúng theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao của đơn vị sử dụng lao động.


B. PHẠM VI:


- Áp dụng cho công tác tuyển dụng cán bô, nhân viên làm việc ở trường.


C. TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN:


- Sổ tay chất lượng;
- Điều khoản 6.2.0 tiêu chuẩn ISO 9001:2008;
- Căn cứ Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 đã được áp dụng từ ngày 01/05/2013.
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.
- Căn cứ Quy chế thu - chi nội bộ trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.
- Căn cứ vào tình hình nhân sự trong nhà trường.


D. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT:


1. Định nghĩa:


- Tuyển dụng: là quá trình tìm kiếm, thu hút và tuyển chọn từ nhiều nguồn khác nhau những nhân viên đủ khả năng đảm nhiệm những vị trí mà nhà trường cần tuyển.


2. Từ viết tắt:


- HĐTD: Hội đồng tuyển dụng.
- BGH: Ban Giám hiệu.
- HT: Hiệu trưởng.
- P.TCHCQT: Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị.
- HĐLĐ: Hợp đồng lao động.
- CBNV: Cán bộ, nhân viên
- ISO: International Organization for Standardization.


E. LƯU ĐỒ:

 

F. MÔ TẢ:


Bước 1: Xác định nhu cầu tuyển dụng CBNV (1 tuần).


- Định kỳ ngày 01 tháng 07 hàng năm, P. TCHCQT gửi thông báo theo biểu mẫu số 01: “Thông báo: về đăng ký tuyển dụng cán bộ nhân viên” (PTCT 6.2.0.C – B1) đến Trưởng các đơn vị trực thuộc trường về đăng ký nhu cầu tuyển dụng CBNV theo biểu mẫu số 02: “Bảng đăng ký tuyển dụng nhân viên” (PTCT 6.2.0.C – B2) và gửi về P.TCHCQT .
- Trường hợp các đơn vị có CBNV nghỉ đột xuất cần tuyển dụng CBNV gấp để đáp ứng nhu cầu công việc chung của trường thì Trưởng các đơn vị trực thuộc trường cũng làm bảng đăng ký tuyển dụng theo biểu mẫu số 02: “Bảng đăng ký tuyển dụng nhân viên” (PTCT 6.2.0.C – B2) và gửi về P.TCHCQT.


Bước 2: P.TCHCQT xem xét, cân đối và tham mưu Hiệu trưởng.


- P.TCHCQT nhận được bảng đăng ký tuyển dụng của các đơn vị sẽ tiến hành rà soát, xem xét nhu cầu tuyển dụng CBNV mới.
- Nếu thấy chưa hợp lý, Trưởng P.TCHCQT và Trưởng các đơn vị cùng thảo luận điều chỉnh lại nhu cầu đăng ký cho phù hợp và đưa ra thống nhất chung, P.TCHCQT sẽ lập 1 danh sách tổng hợp chung để trình Hiệu trưởng.


Bước 3: Hiệu trưởng phê duyệt.


- Hiệu trưởng xem bản thống kê của P.TCHCQT phê duyệt.
- Nếu Hiệu trưởng không đồng ý thì quay lại bước 2.


Bước 4: Thành lập Hội đồng tuyển dụng:


- P.TCHCQT tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập HĐTD, HĐTD được thành lập định kỳ hàng năm theo quy định.
Thành viên HĐTD gồm có:
- Phó hiệu trưởng được phân công phụ trách nhân sự.
- Trưởng phòng TCHCQT.
- Trưởng phòng QLCL.
- Trưởng phòng ĐT&CT.HSSV.
- Trưởng Khoa/ Khối chuyên môn.
- Thư ký.


Bước 5: Thông báo thông tin tuyển dụng:


- Sau khi được cấp trên duyệt đồng ý chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng, trong 7 ngày P. TCHCQT ban hành thông báo tuyển dụng rộng rãi trên website của trường (www.bachkhoasaigon.edu.vn) theo biểu mẫu số 03: “ Thông báo tuyển dụng cán bộ nhân viên” (PTCT 6.2.0.C – B3).
- Thời gian đăng ký là 1 tháng kể từ ngày thông báo.


Bước 6: Tiếp nhận, kiểm tra và tổng hợp hồ sơ:


- Thư ký chịu trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và tiến hành tổng hợp danh sách các ứng viên đạt chuẩn theo yêu cầu tuyển dụng nhân sự của các Phòng/ Ban, Khoa/ Khối chuyên môn theo biểu mẫu số 04: “Bảng tổng hợp danh sách ứng viên” (PTCT 6.2.0.C –B4)


Bước 7: Thông báo lịch phỏng vấn:


- Thống nhất của HĐTD nhà trường, thư ký chịu trách nhiệm thông báo trực tiếp qua điện thoại lịch phỏng vấn đến từng ứng viên tham gia phỏng vấn.
- Từng ứng viên phải trả lời các câu hỏi của thành viên của HĐTD, HĐTD sẽ đánh giá và cho điểm theo biểu mẫu số 05: “Phiếu đánh giá phỏng vấn tuyển dụng lao động” (PTCT 6.2.0.C – B5). Căn cứ vào phần đánh giá chung của các thành viên HĐTD, các ứng viên đạt vòng phỏng vấn khi được đa số HĐTD chọn là phù hợp yêu cầu, khi đó ứng viên sẽ tiếp tục tham gia vòng thi kiểm tra về kiến thức chuyên môn và kỹ thuật soạn thảo văn bản.


Bước 8: Tổ chức kiểm tra về kiến thức chuyên môn và kỹ thuật soạn thảo văn bản:


- Tùy thuộc vào vị trí của từng ứng viên mà mỗi Phòng/ Ban, Khoa/ Khối chuyên môn tổ chức cho thi kiểm tra về kiến thức chuyên môn và kỹ thuật soạn thảo văn bản khi thấy cần thiết, mỗi Phòng/ Ban, Khoa/ Khối chuyên môn tự biên soạn đề thi, bố trí người chấm thi và chịu trách nhiệm báo cáo kết quả ứng viên đạt và đồng ý cho thử việc về P.TCHCQT theo biểu mẫu số 06: “Báo cáo về kết quả ứng viên đạt và đề nghị thử việc theo quy định” (PTCT 6.2.0.C – B6), P.TCHCQT tiếp tục tham mưu BGH ban hành quyết định thử việc theo biểu mẫu số 07: “Quyết định về việc tiếp nhận thử việc đối với ông/bà ….” (PTCT 6.2.0.C – B7) và gửi đến từng nhân viên thử việc.


Bước 9: Đánh giá kết quả thử việc và đề nghị tuyển dụng CBNV chính thức:


- Thời gian thử việc tối đa là 02 tháng và tối thiểu là 01 tháng theo quy định, tuỳ theo hiệu quả công việc của mỗi nhân viên, Trưởng các đơn vị tiến hành yêu cầu các nhân viên thử việc đánh giá quá trình thử việc của bản thân kèm theo phần đánh giá của Trưởng đơn vị theo biểu mẫu số 08: “Bảng đánh giá quá trình thử việc” (PTCT 6.2.0.C – B8) và gửi về P.TCHCQT.
- Căn cứ vào kết quả đánh giá đạt nhân viên thử việc của Trưởng các đơn vị P.TCHCQT tiến hành tham mưu Hiệu trưởng ký HĐLĐ với nhân viên đó theo biểu mẫu số 09: “Hợp đồng lao động” (PTCT 6.2.0.C – B9).
- P.TCHCQT chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hồ sơ của CBNV theo quy định.


G. BIỂU MẪU, DẤU HIỆU VÀ CÁCH THỨC SỬ DỤNG BIỂU MẪU:


1. Biểu mẫu số 01: Thông báo đăng ký tuyển dụng CBNV (PTCT 6.2.0.C-B1), thực hiện soạn thảo theo mẫu bởi công cụ phần mềm Word/Excel.
2. Biểu mẫu số 02: Bảng đăng ký tuyển dụng CBNV (PTCT 6.2.0.C-B2), thực hiện soạn thảo theo mẫu bởi công cụ phần mềm Word/Excel.
3. Biểu mẫu số 03: Thông báo tuyển dụng CBNV (PTCT 6.2.0.C-B3), thực hiện soạn thảo theo mẫu bởi công cụ phần mềm Word/Excel.
4. Biểu mẫu số 04: Bảng tổng hợp danh sách ứng viên (PTCT 6.2.0.C-B4), thực hiện soạn thảo theo mẫu bởi công cụ phần mềm Word/Excel.
5. Biểu mẫu số 05: Phiếu đánh giá phỏng vấn tuyển dụng lao động, (PTCT 6.2.0.C-B5), thực hiện soạn thảo theo mẫu bởi công cụ phần mềm Word/Excel.
6. Biểu mẫu số 06: Báo cáo về kết quả ứng viên phỏng vấn đạt và đề nghị thử việc theo quy định, (PTCT 6.2.0.B-B6), thực hiện soạn thảo theo mẫu bởi công cụ phần mềm Word/Excel.
7. Biểu mẫu số 07: Quyết định về việc tiếp nhận thử việc đối với ông/bà … (PTCT 6.2.0.C-B7), thực hiện soạn thảo theo mẫu bởi công cụ phần mềm Word/Excel.
8. Biểu mẫu số 08: Bảng đánh giá quá trình thử việc (PTCT 6.2.0.C –B8), thực hiện soạn thảo theo mẫu bởi công cụ phần mềm Word/Excel.
9. Biểu mẫu số 09: Hợp đồng lao động (PTCT 6.2.0.C –B9), thực hiện soạn thảo theo mẫu bởi công cụ phần mềm Word/Excel. H. LƯU HỒ SƠ:
- Thủ tục này, bản gốc được lưu giữ tại Ban ISO và bản sao ( bản được đóng dấu “được sử dụng “ màu xanh) được phân phối đến tất cả các đơn vị trong nhà trường.
- Thời gian lưu giữ thủ tục cho đến khi không sử dụng.
- Các biểu mẫu trên khi được thực hiện, thì hồ sơ phát sinh sẽ được lưu theo quy định sau:

 

STT

Tên hồ sơ phát sinh

Mã hiệu

Thời gian lưu tối thiểu

Nơi lưu

1

Thông báo về đăng ký  tuyển dụng CBNV

PTCT 6.2.0.C-B1

Từ 5 năm trở lên

P.TCHCQT

2

Bảng đăng ký tuyển dụng CBNV

PTCT 6.2.0.C-B2

Từ 5 năm trở lên

P.TCHCQT

3

Thông báo tuyển dụng CBNV

PTCT 6.2.0.C-B3

Từ 5 năm trở lên

P.TCHCQT

4

Tổng hợp danh sách ứng viên

PTCT 6.2.0.C-B4

Từ 5 năm trở lên

P.TCHCQT

5

Phiếu đánh giá phỏng vấn tuyển dụng lao động

PTCT 6.2.0.C-B5

Từ 5 năm trở lên

P.TCHCQT

6

Báo cáo về kết quả ứng viên phỏng vấn đạt và đề nghị cho thử việc

PTCT 6.2.0.C-B6

Từ 5 năm trở lên

P.TCHCQT

7

Quyết định về việc tiếp nhận thử việc đối với ông/bà …

PTCT 6.2.0.C-B7

Từ 5 năm trở lên

P.TCHCQT

8

Bảng đánh giá quá trình thử việc

PTCT 6.2.0.C-B8

Từ 5 năm trở lên

P.TCHCQT

9

Hợp đồng lao động

PTCT 6.2.0.C-B9

Từ 5 năm trở lên

P.TCHCQT

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
Trụ sở chính: 83A Bùi Thị He, Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, TP.HCM  
Cơ sở 2: Số 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, TP.HCM
dich vu thiet ke website

Truong trung captruong trung cap duoc tphcm  Hoc duoc si o dau, tuyen sinh lien thong cao dangnganh duoc si trung cap, tuyen sinh trung cap duoc tphcmtuyen sinh, trung cap duocbach khoa sai gon, y si da khoa, điều dưỡng đa khoa, duoc si, y sidieu duong, trung cap y, ke toan doanh nghiep, tuyen sinh trung cap duocquan tri mang may tinh, su pham mam non, vach ngan ve sinhtuyen sinh lien thong dai hocnganh xay dung dan dung va cong nghiep, trung cap su pham mam nonquan tri mang, trung cap yo dau,  phieu xet tuyen trung captuyen sinh trung cap y tphcm, vach ngan van phong, vai thuntrung cap mam non, tuyen sinh trung cap mam non, dieu duong, tuyen sinh trung cap ke toantuyen sinh lien thong dai hoc dieu duong, tuyen sinh lien thong cao dang duoc, tuyen sinh lien thong dai hoc y te cong cong, tuyen sinh lien thong dai hoc su pham mam non, nganh dieu duong da khoa, nganh y si da khoatrung cap bach khoa tphcm