Chủ nhật09242017

LAST_UPDATE07:04:11 AM

Thử việc giáo viên cơ hữu - thỉnh giảng

A. MỤC ĐÍCH:


- Đáp ứng nhu cầu đào tạo của nhà trường, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
- Quy định thống nhất phương pháp và cách thức tiến hành tuyển dụng nhằm:
- Tránh xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.
- Đảm bảo mọi công việc được thực hiện công khai đúng theo Quy định của Nhà nước và đúng kế hoạch của trường.
- Tuyển dụng – thử việc lao động đúng theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao của đơn vị sử dụng lao động.


B. PHẠM VI:


- Áp dụng trong phạm vi tuyển dụng – thử việc giáo viên cơ hữu và giáo viên thỉnh giảng làm việc cho trường.


C. TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN:


- Sổ tay chất lượng;
- Điều khoản 6.2.0 tiêu chuẩn ISO 9001:2008;
- Căn cứ Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 đã được áp dụng từ ngày 01/05/2013.
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.
- Căn cứ Quy chế thu - chi nội bộ trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.
- Căn cứ vào tình hình nhân sự trong nhà trường.


D. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT:


1. Định nghĩa:


- Tuyển dụng: là quá trình tìm kiếm, thu hút và tuyển chọn từ nhiều nguồn khác nhau những nhân viên đủ khả năng đảm nhiệm những vị trí mà nhà trường cần tuyển.
- Giáo viên cơ hữu: Là giáo viên được Hiệu trưởng ký hợp đồng, bổ nhiệm công tác thông qua HĐTD của trường, được trả lương theo thang bậc lương, được nhà trường đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng, được lập sổ bảo hiểm xã hội, được tham gia các tổ chức đoàn thể trong trường như công đoàn, đoàn thanh niên..., được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phải thực hiện các nghĩa vụ với nhà trường theo quy định.
- Giáo viên thỉnh giảng: Là giáo viên chỉ được trả tiền theo các hoạt động đã ký với nhà trường: giảng dạy, ra đề thi, ôn thi, chấm thi... không được nhà trường đóng BHXH, không được tham gia các đoàn thể trong trường (nhưng nếu muốn thì cũng không sao), không có chế độ cho việc học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ...


2. Từ viết tắt:


- HĐTD: Hội đồng tuyển dụng.
- BGH: Ban Giám hiệu.
- HT: Hiệu trưởng.
- P.TCHCQT: Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị.
- GVCH: Giáo viên cơ hữu.
- GVTG: Giáo viên thỉnh giảng.
- ISO: International Organization for Standardization.
- HĐLĐ: Hợp đồng lao động.
- GV: Giáo viên.E. LƯU ĐỒ: 

 

 

 

 

F. MÔ TẢ:


Bước 1: Xác định nhu cầu GV và đăng ký tuyển dụng GV (1 tuần).


- Định kỳ ngày 01 tháng 07 hàng năm, P. TCHCQT gửi thông báo theo biểu mẫu số 01: “Thông báo về đăng ký tuyển dụng giáo viên đợt …/…”(PTCT 6.2.0.B - B1) đến các đơn vị về đăng ký nhu cầu tuyển dụng GVCH và GVTG cho năm học kế tiếp.
- Dựa vào kế hoạch tuyển sinh của khoá học mới Trưởng các đơn vị trực thuộc dự kiến số lượng giờ giảng trong năm tới, số lượng giáo viên hiện có để tính toán số lượng giáo viên cần tuyển thêm và đăng ký tuyển dụng giáo viên theo biểu mẫu số 02: “Bảng đăng ký tuyển dụng GVCH và GVTG” (PTCT 6.2.0.B - B2) và gửi tất cả về P. TCHCQT.
- Nếu có nhu cầu tuyển dụng giáo viên ngoài kế hoạch (trường hợp đặc biệt), phải có sự đồng ý của Hiệu trưởng.


Bước 2: P.TCHCQT xem xét, cân đối và tham mưu Hiệu trưởng.


- P.TCHCQT nhận được bảng đăng ký tuyển dụng của các đơn vị sẽ tiến hành rà soát, xem xét nhu cầu tuyển dụng giáo viên mới.
- Nếu thấy chưa hợp lý, Trưởng P.TCHCQT và Trưởng các đơn vị cùng thảo luận điều chỉnh lại nhu cầu đăng ký cho phù hợp và đưa ra thống nhất chung, P.TCHCQT sẽ lập 1 danh sách tổng hợp chung để trình Hiệu trưởng.


Bước 3: Hiệu trưởng phê duyệt.


- Hiệu trưởng xem bản thống kê của P.TCHCQT phê duyệt.
- Nếu Hiệu trưởng không đồng ý thì quay lại bước 2.


Bước 4: Thành lập Hội đồng tuyển dụng.


- P.TCHCQT tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập HĐTD, HĐTD được thành lập định kỳ hàng năm theo quy định.
Thành viên HĐTD gồm có:
- Phó hiệu trưởng được phân công phụ trách nhân sự.
- Trưởng phòng TCHCQT.
- Trưởng phòng QLCL.
- Trưởng phòng ĐT&CT.HSSV.
- Trưởng Khoa/ Khối chuyên môn.
- Thư ký.


Bước 5: Thông báo thông tin tuyển dụng.


- Sau khi được cấp trên duyệt đồng ý chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng, trong 7 ngày P. TCHCQT ban hành thông báo tuyển dụng rộng rãi trên website của trường (www.bachkhoasaigon.edu.vn) theo biểu mẫu số 03: “Thông báo tuyển dụng GVCH và GVTG” (PTCT 6.2.0.B - B3).
- Thời gian đăng ký là 1 tháng kể từ ngày thông báo.


Bước 6: Tiếp nhận, kiểm tra và tổng hợp hồ sơ.


- Thư ký chịu trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và tiến hành tổng hợp danh sách các ứng viên đạt chuẩn theo yêu cầu tuyển dụng nhân sự của các Khoa/ Khối chuyên môn theo biểu mẫu số 04: “Bảng tổng hợp danh sách ứng viên” (PTCT 6.2.0.B - B4)


Bước 7: Thông báo lịch phỏng vấn.


- Thống nhất của HĐTD nhà trường, thư ký chịu trách nhiệm thông báo trực tiếp qua điện thoại lịch phỏng vấn đến từng ứng viên tham gia phỏng vấn.
- Từng ứng viên phải trả lời các câu hỏi của thành viên của HĐTD, HĐTD sẽ đánh giá và cho điểm theo biểu mẫu số 05: “Phiếu đánh giá phỏng vấn tuyển dụng lao động” (PTCT 6.2.0.B - B5). Căn cứ vào phần đánh giá chung của các thành viên HĐTD, các ứng viên đạt vòng phỏng vấn khi được đa số HĐTD chọn là phù hợp yêu cầu, khi đó ứng viên sẽ tiếp tục tham gia thao giảng tại trường hoặc tuyển dụng thẳng (không qua thao giảng) đối với các trường hợp là chuyên gia nhưng phải có sự đồng ý của Hiệu trưởng nhà trường.


Bước 8: Tổ chức thao giảng.


- Phòng QLCL chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thao giảng cho các ứng viên đạt ở vòng phỏng vấn; Tổng hợp kết quả thao giảng và tham mưu BGH nhà trường ban hành quyết định công nhận kết quả thao giảng và tuyển dụng các giáo viên.


Bước 9: Thông báo đến các Khoa/Khối và các ứng viên thao giảng đạt.


* Đối với giáo viên thỉnh giảng:


- Trưởng các Khoa/Khối chuyên môn có trách nhiệm thông báo đến các ứng viên thao giảng đạt, chịu trách nhiệm bố trí một môn giảng dạy và giám sát tình hình giảng dạy của giáo viên, nếu giáo viên đó giảng dạy tốt, chịu trách nhiệm báo cáo bằng văn bản theo mẫu số 06: “Báo cáo kết quả giảng dạy của GVTG” (PTCT 6.2.0.B - B6) với BGH nhà trường gửi qua P.TCHCQT và tiếp tục bố trí các môn khác nhưng phải đúng chuyên môn , trường hợp giáo viên dạy không tốt thì không tiếp tục mời giảng dạy.
- P.TCHCQT có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ giáo viên về Khoa/Khối quản lý.


* Đối với giáo viên cơ hữu:


- Trưởng các Khoa/Khối chuyên môn có trách nhiệm thông báo đến các ứng viên thao giảng đạt, chịu trách nhiệm bố trí một môn giảng dạy và giám sát tình hình giảng dạy của giáo viên (thời gian thử việc tối đa là kết thúc 02 môn học và tối thiểu là kết thúc 01 môn học), nếu giáo viên đó giảng dạy tốt, Trưởng các Khoa/Khối chuyên môn đề xuất P.TCHCQT tham mưu BGH ký HĐLĐ theo biểu mẫu số 07: “Công văn đề xuất ký Hợp đồng lao động đối với GVCH” (PTCT 6.2.0.B – B7), trường hợp giáo viên dạy không tốt thì không tiếp tục mời giảng dạy.
- P.TCHCQT có trách nhiệm quản lý toàn bộ hồ sơ của giáo viên theo quy định; Tham mưu BGH nhà trường ký HĐLĐ theo biểu mẫu số 08: “ Hợp đồng lao động” (PTCT 6.2.0.B – B8).


G. BIỂU MẪU, DẤU HIỆU VÀ CÁCH THỨC SỬ DỤNG BIỂU MẪU:


1. Biểu mẫu số 01: Thông báo về đăng ký tuyển dụng giáo viên đợt …/… (PTCT 6.2.0.B-B1), thực hiện soạn thảo theo mẫu bởi công cụ phần mềm Word.
2. Biểu mẫu số 02: Bảng đăng ký tuyển dụng GVCH và GVTG (PTCT 6.2.0.B-B2), thực hiện soạn thảo theo mẫu bởi công cụ phần mềm Word/Excel.
3. Biểu mẫu số 03: Thông báo tuyển dụng GVCH và GVTG (PTCT 6.2.0.B-B3).
thực hiện soạn thảo theo mẫu bởi công cụ phần mềm Word/Excel.
4. Biểu mẫu số 04: Bảng tổng hợp danh sách ứng viên (PTCT 6.2.0.B-B4), thực hiện soạn thảo theo mẫu bởi công cụ phần mềm Word/Excel.
5. Biểu mẫu số 05: Phiếu đánh giá phỏng vấn tuyển dụng lao động (PTCT 6.2.0.B-B5), thực hiện soạn thảo theo mẫu bởi công cụ phần mềm Word/Excel.
6. Biểu mẫu số 06: Báo cáo về kết quả giảng dạy của GVTG (PTCT 6.2.0.B-B6), thực hiện soạn thảo theo mẫu bởi công cụ phần mềm Word/Excel.
7. Biểu mẫu số 07: Công văn đề xuất về việc tuyển dụng GVCH (PTCT 6.2.0.B-B7), thực hiện soạn thảo theo mẫu bởi công cụ phần mềm Word/Excel.
8. Biểu mẫu số 08: Hợp đồng lao động (PTCT 6.2.0.B -B8), thực hiện soạn thảo theo mẫu bởi công cụ phần mềm Word/Excel.

 

 

 


H. LƯU HỒ SƠ:


- Thủ tục này, bản gốc được lưu giữ tại Ban ISO và bản sao ( bản được đóng dấu “được sử dụng “ màu xanh) được phân phối đến tất cả các đơn vị trong nhà trường.
- Thời gian lưu giữ thủ tục cho đến khi không sử dụng.STT

Tên hồ sơ phát sinh

Mã hiệu

Thời gian lưu tối thiểu

Nơi lưu

1

Thông báo đăng ký tuyển dụng GVCH và GVTG đợt ....-....

PTCT 6.2.0.B-B1

Từ 5 năm trở lên

P.TCHCQT

2

Bảng đăng ký tuyển dụng GVCH và GVTG

PTCT 6.2.0.B-B2

Từ 5 năm trở lên

P.TCHCQT

3

Thông báo tuyển dụng GVCH và GVTG

PTCT 6.2.0.B-B3

Từ 5 năm trở lên

P.TCHCQT

4

Bảng tổng hợp danh sách các ứng viên

PTCT 6.2.0.B-B4

Từ 5 năm trở lên

P.TCHCQT

5

Phiếu đánh giá phỏng vấn tuyển dụng lao động

PTCT 6.2.0.B-B5

Từ 5 năm trở lên

P.TCHCQT

6

Báo cáo về kết quả giảng dạy của GVTG

PTCT 6.2.0.B-B6

Từ 5 năm trở lên

P.TCHCQT

7

Đề xuất về việc tuyển dụng GVCH

PTCT 6.2.0.B-B7

Từ 5 năm trở lên

P.TCHCQT

8

Hợp đồng lao động

PTCT 6.2.0.B-B8

Từ 5 năm trở lên

P.TCHCQT

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
Trụ sở chính: 83A Bùi Thị He, Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, TP.HCM  
Cơ sở 2: Số 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, TP.HCM
dich vu thiet ke website

Truong trung captruong trung cap duoc tphcm  Hoc duoc si o dau, tuyen sinh lien thong cao dangnganh duoc si trung cap, tuyen sinh trung cap duoc tphcmtuyen sinh, trung cap duocbach khoa sai gon, y si da khoa, điều dưỡng đa khoa, duoc si, y sidieu duong, trung cap y, ke toan doanh nghiep, tuyen sinh trung cap duocquan tri mang may tinh, su pham mam non, vach ngan ve sinhtuyen sinh lien thong dai hocnganh xay dung dan dung va cong nghiep, trung cap su pham mam nonquan tri mang, trung cap yo dau,  phieu xet tuyen trung captuyen sinh trung cap y tphcm, vach ngan van phong, vai thuntrung cap mam non, tuyen sinh trung cap mam non, dieu duong, tuyen sinh trung cap ke toantuyen sinh lien thong dai hoc dieu duong, tuyen sinh lien thong cao dang duoc, tuyen sinh lien thong dai hoc y te cong cong, tuyen sinh lien thong dai hoc su pham mam non, nganh dieu duong da khoa, nganh y si da khoatrung cap bach khoa tphcm